Advocaat Mediator Milieurecht Bestuursrecht Vastgoed- en Bouwrecht Algemeen verbintenissenrecht

Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Digna de Bruin zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van mijn dienstverlening of over de declaratie verzoek ik u eerst uw bezwaren aan mij voor te leggen. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot een externe partij die ik daarvoor heb aangewezen. Ik zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal ik altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan mij heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ik niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heb gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Mijn kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Mijn kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen:

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris: Digna de Bruin

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Op de hoogte te blijven van innovaties binnen de advocatuur & mediation en Conscious Contracts door Digna de Bruin en Leonieke Niessen,
De Rechtmakers en onze uitnodigingen ontvangen?

Schrijf je in!